Návštěvní řád festivalu

1. Všichni návštěvníci jsou povinni se řídit návštěvním řádem festivalu. Zásady v něm uvedené vychází z obecně platných závazných předpisů.

2. V areálu je přítomna zdravotnice i hasič, obracejte se na ně v případě nouze, nebo na jakéhokoli pořadatele (růžová páska na ruce).

3. Dodržujte bezpečnost při pohybu v areálu na prostranstvích souvisejících s činností festivalu.

4. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností a nedodržením ná-vštěvního řádu nenese organizátor akce odpovědnost.

5. Identifikační pásek noste trvale na viditelném místě, průběžně bude předmětem kontroly. Je platný pouze se vstupenkou.

6. Organizátoři si vymezují právo na vyloučení návštěvníka v případě porušení návštěvního řádu, a to bez náhrady vstupného.

7. Odpadky odkládejte výhradně do odpadkových nádob. Neuposlechnutí je porušením řádu.

8. Pro pejsky i jiná domácí zvířátka je velká spousta lidí na festivalu a hluk stresující a doporučujeme je nechat doma. Pokud musí s vámi, máme několik pravidel: vodítko, náhubek a poslušnost. V případě nedodržení pravidel vás mohou pořadatelé okamžitě vykázat z areálu.

9. Pro parkování vozidel využívejte pouze vyznačené plochy. Výjimku mají pouze účinkující a zásobování.

10. Je zakázáno provádět osobní potřebu jinde než v určených WC.

11. Vstupujte do areálu jen v místech k tomu určených.

12. Za odložené věci organizátoři neručí.

13. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.

14. Není povoleno vnášet ani používat zbraně, pyrotechniku, omamné nebo toxické látky, nebo jiné nebezpečné předměty.

15. Na území celého areálu je zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm.

16. Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci.

17. ZTP a ZTP/P se s jakoukoli žádostí o pomoc může obrátit na nejbližšího pořadatele.